O Centrum

Stowarzyszenie „Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z.” zostało założone w październiku 1994 r. i zarejestrowane w niemieckim sądzie administracyjnym w Würzburgu w marcu 1995 r., uzyskując równocześnie status organizacji wyższej użyteczności publicznej. Stowarzyszenie zostało założone wykorzystując zapisy traktatu niemiecko-polskiego o dobrosąsiedzkich stosunkach z 17 czerwca 1991 r.

Jako podstawowe cele organizacji, członkowie założyciele wpisali do statutu m. in.: popieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich w Niemczech; wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego; oraz popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.

Stowarzyszenie, nazywane w skrócie „Chrześcijańskie Centrum”, zrzesza katolicką Polonię i polskich katolików skupionych i działających społecznie w polskich ośrodkach duszpasterskich. W skład Chrześcijańskiego Centrum, które obejmuje swoim zasięgiem wszystkie polskie ośrodki parafialne w Niemczech, (w sumie 65) wchodzą członkowie indywidualni oraz podmioty prawne tj. zarejestrowane stowarzyszenia parafialne. W chwili obecnej istnieją 24 takie stowarzyszenia, które są zarejestrowane w lokalnych sądach administracyjnych. W parafialnym szkolnictwie, które jest integralną częścią Chrześcijańskiego Centrum działa ponad 165 nauczycieli świeckich a systematyczna nauka języka polskiego prowadzona jest dla blisko 3500 dzieci.

Specyfiką tych ośrodków kulturalnooświatowych jest ich uzupełniający charakter w stosunku do szkół niemieckich do których uczęszczają wszystkie dzieci. Całkowity koszt prowadzenia szkół przyparafialnych wynosi około półmiliona Euro rocznie, nie licząc kosztów pomieszczeń udzielanych bezpłatnie przez Polską Misję Katolicką, i ponoszony jest przez rodziców oraz duszpasterzy.