Zjazd III - Uchwały i Podziękowania

Uchwały III Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech

Dom PMK Concordia Herdorf-Dermbach, 24-26 września 2010

 

Uczestnicy III Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech obradujący w Domu Polskiej Misji Katolickiej w Herdorf-Dermbach w dniach 24-26 września 2010

• W przedstawionych referatach i dyskusji jednoznacznie stwierdzili, że postanowienia traktatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 roku w zapisach dotyczących oświaty polonijnej są przez stronę niemiecką tylko w minimalnym stopniu realizowane;
• Przyjęli informację o dostrzeganiu przez władze polskie braku realizacji tych zapisów i czynieniu przez MSZ i MSW wysiłków w celu zmiany tej sytuacji;
• Z zainteresowanie przyjęli informację MEN o przygotowanych reformach i ofertach dla szkolnictwa polonijnego.

 

W przededniu 20-tej rocznicy podpisania traktatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
III Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech podjął jednomyślnie następujące uchwały:

1. Apelujemy do Władz Rzeczpospolitej Polskiej o kontynuowanie wysiłków zmierzających do pełnej realizacji traktatu przez stronę niemiecką tym bardziej, że Rząd Polski od 19 lat w pełni realizuje postanowienia traktatowe wobec mniejszości niemieckiej w Polsce. Zaistniała obecnie dysproporcja w realizacji traktatu jest nie do przyjęcia. Konieczne jest by strona niemiecka jak najszybciej wprowadziła przepisy wykonawcze do traktatu i ustanowiła pełnomocników landowych ds. realizacji traktatu wyposażonych w środki finansowe. Niezbędne jest doprowadzenie do zaakceptowania przez stronę niemiecką statusu Polaków i Polonii Niemieckiej równego mniejszości niemieckiej w Polsce, tak jak to zapisano w traktacie, oraz prowadzenie rozmów nad uznaniem nas za grupę mniejszości narodowej.


2. Apelujemy do MSZ by w rozmowach ze stroną niemiecką doprowadziła do jednoznacznego uznania, że traktat obejmuje też polskich obywateli mieszkających na stałe w Niemczech tak jak jest to wspomniane w liście intencyjnym ministrów spraw zagranicznych Genschera i Skubiszewskiego.


3. Apelujemy do MEN o jak najszybsze wprowadzenie ustawy o nauczycielu polonijnym, umożliwienie mu odpowiedniego awansu zawodowego oraz powrotu do zawodu w Polsce. Równocześnie zwracamy się do MEN o pełne lub częściowe przejęcie gratyfikacji nauczycieli pracujących w oświacie polonijnej.


4. Apelujemy do MEN o wykorzystywanie wykwalifikowanych nauczycieli polonijnych we wszelkich formach zatrudniania ich jako nauczycieli języka polskiego w szkołach niemieckich.


5. Apelujemy do MEN by przy powoływaniu polonijnych ciał doradczych i grup roboczych włączali do nich przedstawicieli z Niemiec, kraju największego osiedlenia się Polaków w Europie.


6. Apelujemy do MEN i MSZ o pomoc organizacjom polonijnym w ich wysiłkach na rzecz wpisywania ocen z języka polskiego na szkolnych świadectwach niemieckich.


7. Apelujemy do MSZ o wsparcie działań Macierzy Polskiej o przywrócenie jej pomocy finansowej przez rząd Pólnocnej Nadrenii-Westfalii.

 

8. Apelujemy do polskich mediów a szczególnie do TV Polonia o wprowadzenie programów dla rodziców ukazujących zalety dwujęzyczności dziecka i konieczność zapoznania się z systemem edukacyjnym krajów do których zamierzają wyjeżdżać. Apelujemy też by media jasno uświadamiały rodzicom zalety zachowania przez dzieci tożsamości narodowej i języka polskiego.


9. Apelujemy do wszystkich organizacji polonijnych o jak największe rozpropagowanie i organizowanie egzaminów certyfikatowych MEN z języka polskiego.


10. Apelujemy do wszystkich organizacji polonijnych o jak największe rozpropagowanie możliwości nauki języka polskiego jako obcego w gimnazjach niemieckich oraz zdawania go na maturze niemieckiej wszędzie tam, gdzie jest to już oferowane.


11. Apelujemy do organizatorów przyszłych zjazdów o rozpoczynanie ich krótkim podsumowaniem realizacji przyjętych uchwał.

 

Komisja Wnioskowa

Prof. Piotr Małoszewski – Chrześcijańskie Centrum w Niemczech - przewodniczący
Pani Małgorzata Staszak – Towarzystwo Szkolne „Oświata” w Berlinie
Pani Lidia Weber – Polska Macierz Szkolna w Niemczech
Pan Tomasz Rozum – Polsko-Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Lubeka-95
Pani Ewa Źródlewska-Banachowicz – Niemiecko-Polska Inicjatywa Rodziców Frankfurt

 

 

Podziękowania

 Uczestników III Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech 
Dom PMK „Concordia” Herdorf-Dermbach, 24-26 września 2010r.

 

Uczestnicy III Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech obradujący w Domu Polskiej Misji Katolickiej „Concordia” w Herdorf –Dermbach w dniach 24-26 września 2010r. dziękują:

 

 1. Duszpasterstwu Polskiemu w Niemczech

 2. Senatowi Rzeczypospolitej, zwłaszcza Komisji ds.Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą za stałą opiekę nad Polonią i Polakami w Niemczech, a także Komisji Kultury i Środków Przekazu

 3.  Sejmowi RP – szczególnie Komisji Łączności z Zagranicą

 4.  Ministerstwu Edukacji Narodowej za merytoryczny wkład w przygotowanie Zjazdu i stałe wspomaganie oświaty polonijnej w Niemczech

 5.  Ministerstwu Spraw Zagranicznych, a w szczególności  Ambasadzie RP oraz Konsulatom Generalnym w Niemczech za pomoc finansową w przygotowaniu Zjazdu

 6.  Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za finansowanie III Zjazdu oraz opiekę nad Polonią i Polakami w Niemczech

 7.  Panu prof. Janowi Mazurowi za przewodniczenie Radzie Programowej III Zjazdu i pomoc merytoryczną

 8.  Gościom honorowym z zagranicznej oświaty polonijnej, a także Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i jej Komisji Oświatowej

 9. Organizacjom oświatowym i nauczycielom języka polskiego w Niemczech

10. Panu Krzysztofowi Kolbergerowi i Robertowi Skierze za wspaniały „Wieczór” Chopinowski”

11. Chrześcijańskiemu Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, a przede wszystkim pani Halinie Koblenzer oraz całemu Komitetowi Organizacyjnemu w składzie: Helena Frieben, Jolanta Lubczyńska-Kiolbasa, Andrzej Kiolbasa, Mariola Koterba-Meier, Halina Różyńska, Mariola Stefańska-Sabadasz, s.Andrzeja Spyra za przygotowanie i zorganizowanie Zjazdu, a przewodniczącemu Chrześcijańskiego Centrum ks.prałatowi dr. Ryszardowi Mroziukowi za modlitwę i opiekę duchową

Concordia, 26.09.2010r

 

     

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.