Zjazd II - Informacje ogólne

W dniach 20 - 22.04.2007 r.

w Domu Polskiej Misji Katolickiej CONCORDIA

w Herdorf - Dermbach w Nadrenii Palatynacie

odbył się

II Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech

Stan realizacji zapisów Traktatu Polsko – Niemieckiego z 17 czerwca 1991 r.

na podstawie analiz przeprowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe w Niemczech

 

II Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego zorganizowany został przez Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, przy wsparciu finansowym „Wspólnoty Polskiej“ ze środków Senatu RP.

 

Komitet Organizacyjny II Zjazdu Nauczycieli Jezyka Polskiego w Niemczech: mgr Halina Koblenzer, koordynator Chrześcijańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego, Magdalena Kobiesa, Mariola Szabadosz, mgr Anna Susek, mgr Halina Rózynska, oraz s. Andrzeja Spyra i ks. Marek Konsek.

 

Patronat nad Zjazdem objęli: marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, minister edukacji narodowej wicepremier Roman Giertych, ambasador RP w Niemczech dr Marek Prawda, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. dr Andrzej Stelmachowski, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyń oraz dyrektor telewizji Polonia pani Agnieszka Romaszewska-Guzy.

 

Przebieg Zjazdu:

 

piątek, 20 kwietnia, godz. 20:00

 

Msza Święta koncelebrowana: ks. abp. dr Szczepan Wesoły, ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, ks. Robert Krawiec

 

Uroczyste rozpoczęcie Zjazdu

słowo wstępne –  pani Halina Koblenzer

odśpiewanie hymnu Marsz Polonia

powitanie oficjalnych gości i delegatów Zjazdu - pani Halina Koblenzer

przemówienie powitalne Konsula Generalnego w Kolonii pana Andrzeja Kaczorowskiego

przemówienie powitalne ks. abpa Szczepana Wesołego

 

wystąpienia oficjalnych gości, listy gratulacyjne

ks. abp Szczepan Wesoły

Michał Dworczyk – Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów d/s Polonii Rzeczpospolitej Polskiej

Regina Jurkowska – I sekretarz Departamentu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Romuald Łanczkowski – Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Sławomir Adamiec - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w  Ministerstwie Edukacji Narodowej

dr Sławomir Tryc – I Radca Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, Kierownik Zespołu d/s Kultury, Nauki i Promocji

prof. dr hab. Jan Mazur – Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska

ks. prałat dr Ryszard Mroziuk – Przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech

 

sobota, 21 kwietnia

godz. 9:00 –  9:20

 wprowadzenie do obrad – mgr Halina Koblenzer

odczytanie sprawozdania z realizacji uchwał I Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech –  pan Dariusz Kłaczko – I Sekretarz Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie

powołanie Komisji uchwał i wniosków –  mgr Halina Koblenzer,

Skład komisji:

prof. Piotr Małoszewski – Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech

Krystyna Petri – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Maria Piotrowicz – Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie

Halina Koblenzer – Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji  i Języka Polskiego w Niemczech

Józef Malinowski – Polska Macierz Szkolna w Niemczech

Marzanna Rau – Polsko – Niemieckie Towarzystwo Kulturalne Polonica

Barbara Rejak -  Towarzystwo Szkolne Oświata w Berlinie

 

godz: 9:20 – 10:45

 I blok tematyczny: Oświata polonijna i polskojęzyczna: początki i stan obecny prowadzenie: Maria Piotrowicz

 wygłoszone referaty:

Początki szkolnictwa polonijnego w Niemczech – ks. abp Szczepan Wesoły

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych wobec oświaty polonijnej, szwedzki model oświaty – Tadeusz Pilat, przewodniczący Europejskiej Uniii Wspólnot Polonijnych

Realizacja dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie nauki języka polskiego w Danii – Roman Miedzianogóra

Nauczanie języka polskiego w Wielkiej Brytanii – Aleksandra Podhorodecka, Polska Macierz Szkolna w Anglii i Walii.

W którą stronę do ojczyzny? - czyli o wartościach aksjologicznych w nauczaniu języka polskiego za granicą – dr Maria Małaśnicka – Miedzianogóra

Potrzeby doskonalenia nauczycieli, a ewaluacja szkoleń prowadzonych przez PCN – dr Joanna Wójtowicz

Wielojęzyczność w Niemczech – przekleństwo czy błogosławieństwo? - Marzanna Rau

 

godz: 11:20 – 12:20

 II blok tematyczny:    Strategia państwa i działalność organizacji pozarządowych na rzecz oświaty polonijnej w Niemczech  - prowadzenie prof. Jan Mazur

głos zabrali

Michał Dworczyk – Kancelaria Premiera

Regina Jurkowska – Ministerstwo Spraw zagranicznych

Sławomir Adamiec – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Romuald Łanczkowski – Kancelaria Senatu

Maria Piotrowicz – Stowarzyszenie Wspólnota Polska

 

godz: 12:30 – 13:30

III blok: wygłoszenie referatów programowych – prowadzenie Krystyna Petri

Szkolnictwo polskojęzyczne w Niemczech na tle polityki edukacyjnej Rady Europy – prof. Jan Mazur

Stan realizacji zapisów Traktatu Polsko – Niemieckiego z dnia 17 czerwca 1991 roku na podstawie analiz przeprowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe w Niemczech – prof. Piotr Małoszewski

 

godz: 14:40 – 15:00

występ zespołu Krakowiak z Frankfurtu

 

godz: 15:00 – 16:30

IV blok tematyczny:     Prezentacja organizacji oświatowych: obecna sytuacja i perspektywy prowadzenie prof. Piotr Małoszewski

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech – prof.  Piotr Małoszewski

Polska Macierz Szkolna – Józef Malinowski

Towarzystwo Szkolne Oświata w Berlinie – Barbara Rejak

Polsko - Niemieckie Towarzystwo Kulturalne Polonica - Marzanna Rau

Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Podium - Barbara Olchawa

Związek Nauczycieli i Pedagogów w Niemczech –  Renata Kaczmarek

Teatr Lalki i Aktora Otwarte oczy - Maria Chmielecki

 

godz: 17: 00 – 19:00

forum dyskusyjne – prowadzenie prof.  Piotr Małoszewski,

Aleksander Zając, – sprawozdanie z działalności Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

prof. P. Małoszewski – przedstawienie struktury Konwentu.

 

godz: 20:00 – 22:30

Wieczór  poświęcony pamięci Jana Pawła II

- Jan Paweł II  w twórczości  malarskiej Stanisława Świątkowskiego i w muzyce Józefa Skrzeka

- spotkanie z autorami książki Jan Paweł II we wspomnieniach polsko – niemieckich

- rozmowy z aktorką Małgorzatą Kożuchowską na temat Moje spotkania z Ojcem Świętym

 

niedziela, 22 kwietnia

godz: 10:00 – 11:00

prezentacja propozycji wniosków i postulatów wypracowanych przez Komisję Zjazdu – prowadzenie prof. Piotr Małoszewski

forum dyskusyjne

uchwalenie wspólnych wniosków i postulatów

 

godz: 11:00 – 12:30

odczytanie i przyjęcie przez Zjazd wniosków i postulatów.

 

Zjazd zakończył się Mszą św., podczas której okolicznościową homilię wygłosił ks. abp Szczepan Wesoły.

.

 

 

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.