Zjazd I - Uchwały

Uchwały I Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech
"Concordia" 22-24.04. 2005


1. Zjazd zwraca się do Pełnomocnika Rządu Federalnego d/s Kultury i Mediów o wpisanie języka polskiego do kanonu języków obcych, nauczanych w systemie szkolnictwa niemieckiego.

 
2. Zjazd zwraca się do Rządu RP o kontynuowanie rozmów z władzami niemieckimi w sprawie :
    a. upowszechniania nauki języka polskiego jako języka ojczystego i obcego w niemieckim systemie edukacyjnym    na terenie całych Niemiec
    b. zapewnienia przez władze niemieckie środków finansowych dla organizacji polonijnych prowadzących pozaszkolną naukę języka polskiego.


3. Zjazd zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dalszą pomoc w doskonaleniu merytoryczno-metodycznym nauczycieli polonijnych i wyposażaniu ich w materiały dydaktyczne.

 
4. Zjazd zwraca się do środowisk nauczycieli, uczących języka polskiego i kultury polskiej na terenie Niemiec, z prośbą o opracowanie programu i materiałów dydaktycznych dla szkół polonijnych we współpracy ze specjalistami w Polsce.


5. Zjazd zwraca się do MENiS o przygotowanie przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego standardów wymagań egzaminacyjnych dla uczniów kończących naukę języka polskiego na poziomie szkoły średniej w Niemczech.


6. Wnioski przedstawione przez komisje zjazdowe (Komisję d/s wspólnej koncepcji oświaty polonijnej oraz Komisjęa d/s promowania języka polskiego w Niemczech w warunkach Unii Europejskiej) zostają przyjęte jako integralna część uchwał Zjazdu.


7. Zjazd zwraca się z prośbą do Ambasadora RP o przekazanie uchwał Zjazdu Ministrowi Spraw Zagranicznych RP.
Zjazd upoważnia Zespół Roboczy d/s Nauczania Języka Polskiego w Niemczech, działający przy Ambasadzie RP w Berlinie


Zjazd wystosował także list gratulacyjny do Papieża Benedykta XVI.

 

 

Podziękowania
 
Zjazd wyraża wdzięczność i podziękowanie Senatowi RP, zwłaszcza Komisji d/s Emigracji i Polaków za Granicą, za stalą opiekę nad Polonią w Niemczech. Jesteśmy głęboko przekonani, że Senat RP skutecznie wypełnia to zadanie.


Zjazd składa Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", a w szczególności szanowanemu przez wszystkich Prezesowi prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu, wdzięczność za opiekę nad Polonią w Niemczech.

 
Zjazd wyraża wdzięczność Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu za merytoryczny wkład w przygotowanie Zjazdu i stale wspomaganie oświaty polonijnej w Niemczech.


Zjazd dziękuje Ambasadzie RP, Konsulom Polonijnym, a w szczególności Konsulatowi Generalnemu RP w Kolonii, w którego okręgu odbywał się Zjazd, za pomoc w przygotowaniu Zjazdu.


Zjazd składa podziękowanie TV Polonia za objęcie patronatem medialnym obrad i relacje ze zjazdu.


Zjazd dziękuje organizatorom - "Chrześcijańskiemu Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech"- za przygotowanie Zjazdu, a jego Przewodniczącemu ks. dr Prałatowi Ryszardowi Mroziukowi za modlitwę i opiekę duchową.


Zjazd dziękuje organizacjom polonijnym i oświatowym:

    "Chrześcijańskiemu Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech",

    Związkowi Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów,

    Polskiemu Towarzystwu Szkolnemu "Oświata",

    Polskiej Macierzy Szkolnej,

    Inicjatywie Rodziców "Pollinqua",

    Polsko-Niemieckiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu T.z. "Lubeka 95",

    Polsko-Niemieckiemu Stowarzyszeniu Kulturalnemu "Podium",

oraz

    nauczycielom, duszpasterzom, wszystkim osobom krzewiącym kulturę i tradycje polskie,
    a także gościom przybyłym z Danii i Francji,

za aktywny udział w pracach Zjazdu.

 

 

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.