Zjazd II - Uchwały

Uchwały i postulaty II Zjazdu Nauczycieli Jezyka Polskiego w Niemczech

"Concordia" 20-22 kwietnia 2007 r.

 

Uczestnicy II Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech obradujący w Domu Polskiej Misji Katolickiej „Concordia“ w Herdorf-Dermbach w dniach 20-22 kwietnia 2007r.:


- w przedstawionych referatach i dyskusji jednoznacznie stwierdzili, że postanowienia traktatu między
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy,
podpisanego w Bonn 17 czerwca 1991 r., w zapisach dotyczących oświaty polonijnej nie są przez stronę niemiecką realizowane;
- przyjęli informację o dostrzeganiu przez władze polskie braku realizacji zapisów traktatowych przez stronę niemiecką i czynieniu wysiłków w celu zmiany tej sytuacji;
- z ubolewaniem przyjęli informację o braku efektów działań podejmowanych przez stronę polską, mimo że w zapisach traktatu prawa polskiej grupy etnicznej w Niemczech zostały zrównane z prawami mniejszości niemieckiej w Polsce.

 

Wobec zaistniałej sytuacji II Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech zgłasza następujące postulaty:


1. Apeluje do Władz Rzeczpospolitej Polskiej o kontynuowanie podejmowanych wysiłków na rzecz realizacji traktatu przez stronę niemiecką, tym bardziej że rząd Polski w pełni realizuje postanowienia traktatowe wobec mniejszości niemieckiej w Polsce. Zaistniała dysproporcja w realizacj traktatu jest nie do przyjęcia.


2. Zwraca się do Władz Rzeczpospolitej Polskiej, by jak najszybciej wspólnie z Konwentem Organizacji Polskich w Niemczech wypracowały strategię funkcjonowania oświaty polskiej w Niemczech.


3. Apeluje do Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech o reaktywowanie pracy Zespołu ds. Nauczania Języka Polskiego w Niemczech.


4. Zwraca się do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech o podjęcie działań na rzecz szerokiego wprowadzania języka polskiego do szkolnictwa niemieckiego wszystkich szczebli.


5. Zwraca się do Władz Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie rozmów ze stroną niemiecką w sprawie zapewnienia polonijnym stowarzyszeniom oświatowym stałych środków fi nansowych na działalność programową, instytucjonalną i inwestycyjną.


6. Zwraca się do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej o przeznaczenie środków fi nansowych w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania polonijnych stowarzyszeń oświatowych prowadzących nauczanie języka ojczystego.


7. Zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej o opracowanie kryteriów określających status nauczyciela polonijnego

 

 

 

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.