Historia

 

Stowarzyszenie "Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z." zostało założone w październiku 1994 r. i zarejestrowane w niemieckim sądzie administracyjnym w Würzburgu w marcu 1995 r., uzyskując równocześnie status organizacji wyższej użyteczności publicznej. Stowarzyszenie zostało założone wykorzystując zapisy traktatu niemiecko-polskiego o dobrosąsiedzkich stosunkach z 17 czerwca 1991 r.
Jako podstawowe cele organizacji, członkowie założyciele wpisali do statutu m. in.: popieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich w Niemczech; wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego; oraz popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.

Stowarzyszenie, nazywane w skrócie "Chrześcijańskie Centrum", zrzesza katolicką Polonię i polskich katolików skupionych i działających społecznie w polskich ośrodkach duszpasterskich. W skład Chrześcijańskiego Centrum, które obejmuje swoim zasięgiem wszystkie polskie ośrodki parafialne w Niemczech, (w sumie 65) wchodzą członkowie indywidualni oraz podmioty prawne tj. zarejestrowane stowarzyszenia parafialne. W chwili obecnej istnieją 24 takie stowarzyszenia, które są zarejestrowane w lokalnych sądach administracyjnych. W parafialnym szkolnictwie, które jest integralną częścią Chrześcijańskiego Centrum działa ponad 165 nauczycieli świeckich a systematyczna nauka języka polskiego prowadzona jest dla blisko 3500 dzieci.

Specyfiką tych ośrodków kulturalnooświatowych jest ich uzupełniający charakter w stosunku do szkół niemieckich do których uczęszczają wszystkie dzieci. Całkowity koszt prowadzenia szkół przyparafialnych wynosi około półmiliona Euro rocznie, nie licząc kosztów pomieszczeń udzielanych bezpłatnie przez Polską Misję Katolicką, i ponoszony jest przez rodziców oraz duszpasterzy.

Na czele Chrześcijańskiego Centrum stoi 6-cio osobowy Zarząd wybierany każdorazowo na 4-letnią kadencję. Zebrania plenarne, sprawozdawcze lub sprawozdawczowyborcze, odbywają się corocznie w domu rekolekcyjno-wypoczynkowym Polskiej Misji Katolickiej "Concordia" w Herdorf-Dermbach, którego prawnym właścicielem jest stowarzyszenie. Stowarzyszenie jest też prawnym właścicielem ośrodka „Marianum“ w Carlsbergu. Pierwszym przewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum był ks. prałat dr Franciszek Mrowiec, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Ostatni, IV zjazd sprawozdawczo-wyborczy Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. odbył się 6 marca 2010 r. w domu Polskiej Misji Katolickiej "Concordia" w Herdorf- Dermbach. Podczas obrad, które otworzył ks. prałat dr Ryszard Mroziuk – przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum; słowo podziękowania ze strony Polskiej Misji Katolickiej wypowiedział ks. prałat Stanisław Budyń, Rektor PMK w Niemczech, a prof. Piotr Małoszewski – wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum dokonał podsumowania czteroletniego okresu działania stowarzyszenia. Po sprawozdaniu Zarządu i wystąpieniu skarbnika wysłuchano sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ks. Jerzego Soboty. Po dyskusji walny zjazd udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi.
Następnie, po przedstawieniu kandydatów na poszczególne funkcje, walny zajazd dokonał wyboru 6- cio osobowego Zarządu oraz 2-osobowej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym stowarzyszenia został ponownie ks. prałat dr. Ryszard Mroziuk z Dortmundu, wiceprzewodniczącym prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski z Monachium, sekretarzem mecenas Edmund Ropel z Giesen, a skarbnikiem ks. Krzysztof Romanowski z Bielefeld. Ponadto wybrano ks. prałata Kazimierza Latawca z Mannheim oraz mecenasa Andrzeja Holma z Mannheim na członków Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej pozostał ks. Jerzy Sobota z Würzburga, a funkcję Koordynatora Chrześcijańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego powierzono ponownie mgr Halinie Koblenzer z Frankfurtu.


Chrześcijańskie Centrum w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. jest członkiem Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech od 1998 r.. Do Konwentu należą ponadto Kongres Polonii Niemieckiej e.V.; Rada Polska w Niemczech-Zrzeszenie Federalne oraz Związek Polaków Zgoda w RFN e.V. Przewodniczącym Konwentu (Prezydentem) jest przez okres 9 miesięcy jeden z prezesów organizacji członkowskich, po czym przechodzi ono rotacyjnie na następną osobę. Konwent spotyka się na regularnych spotkaniach plenarnych (trzy razy w roku) oraz na spotkaniach roboczych związanych z kontaktami z przedstawicielami władz polskich i niemieckich czy innymi wydarzeniami. Ostatnie spotkanie plenarne Konwentu odbyło się w 21 maja 2010 r. w Dortmundzie. Gospodarzem spotkania był ks. prałat dr Ryszard Mroziuk. W dniu 14 czerwca 2010 r. czterech przedstawicieli Konwentu przyjęła na długiej wizycie roboczej w Berlinie pani minister Cornelia Pieper –wiceminister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.