Zjazd III - Informacje ogólne

W dniach 24 - 26.09.2010 r.

w Domu Polskiej Misji Katolickiej CONCORDIA

w Herdorf - Dermbach w Nadrenii Palatynacie

odbył się

III Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech

Problemy oświaty polonijnej w Niemczech, w przededniu dwudziestej rocznicy podpisania Trakatu Polsko – Niemieckiego z 17 czerwca 1991 r.

 

III Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego zorganizowany został przez Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, przy wsparciu finansowym „Wspólnoty Polskiej“ ze środków Senatu RP.

 

Rada Programowa

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Mazur wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

Wiceprzewodniczący:

prof dr hab. inż. Piotr Małoszewski wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum,

dr Jolanta Wójtowicz dyrektor Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie

Członkowie:

mgr Halina Koblenzer, koordynator ds. Nauczania Języka Polskiego Chrześcijańskiego Centrum

mgr Halina Różyńska, nauczycielka przy PMK Bremen

 

Biuro Organizacyjne III Zjazdu Nauczycieli Jezyka Polskiego w Niemczech:

Halina Koblenzer, koordynator Chrześcijańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego, Helena Frieben, Jolanta Lubczyńska-Kiolbassa, Andrzej Kiolbassa, Mariola Koterba-Maier, Halina Rózynska, Mariola Stefańska-Szabadasz, oraz s. Andrzeja Spyra

Patronat nad Zjazdem objęli: marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, minister edukacji narodowejKatarzyna Hall, ambasador RP w Niemczech dr Marek Prawda, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyń.

Patronat medialny: TVP Polonia

 

 

Przebieg Zjazdu:
 
piątek, 24.9.2010,

godz. 19:00 - Msza Święta w kaplicy Concordii

godz.  20:00 - Uroczyste rozpoczęcie Zjazdu
Hymn Polonii

Powitanie oficjalnych gości i delegatów Zjazdu przez
   - panią Halinę Koblenzer
   - ks. prałata dr. Ryszarda Mroziuka, przewodniczącego Chrześcijańskiego Centrum
   - ks. prałata Stanisława Budynia, rektora PMK w Niemczech
   - Jolantę Różę Kozłowską , Konsula Generalnego RP w Kolonii

 
Wystąpienia oficjalnych gości:

Barbara Borys-Damięcka – Senator Rzeczyspolitej Polskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Mirosław Sielatycki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Romuald Łanczkowski – Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
Mieczysław Sokołowski – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy z Polonią
Mariusz Skórko – Przedstawiciel Ambasadora RP w Niemczech, I Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
Dorota Arciszewska-Mielewczyk – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
prof. dr hab. Jan Mazur – Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

 

sobota, 25. 9. 2010

godz. 9:00 - Msza Święta

godz. 9:00 – Otwarcie obrad oraz powołanie komisji uchwał

godz. 9:05 – Wykłady inauguracyjne:
- Joanna Fabisiak: Nauczyciel polonijny to czarodziej, czyli rzecz o profesjonalizmie, patriotyzmie i pracy.
- Barbara Borys-Damięcka: Edukacja historyczna poprzez kulturę.

 

Sesja I

Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Mazur

Strategia państwa i działalność organizacji pozarządowych na rzecz oświaty polskojęzycznej w Niemczech w świetle postanowień Traktatu i dyrektyw unijnych.

Mirosław Sielatycki: Założenia polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej na  rzecz oświaty polskiej za granicą.  
Mieczysław Sokołowski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Mniejszość polska w Niemczech - przeszłość i perspektywy oświaty polskiej. Zadania stojące przed władzami RP na tle Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polakami a Niemcami.
Romuald Łanczkowski - Wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu: Opieka Senatu nad Polonią i Polakami za Granicą ze szczególnym uwzględnieniem oświaty polonijne.j

cd. sesji prowadzenie: Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Grażyna Czetwertyńska  - Departament  Współpracy Międzynarodowej w MEN: Podręcznik szyty na miarę, czyli o korzystaniu z ram programowych i materiałów przygotowanych dla uczniów polskich za granicą.
Magdalena Bogusławska - Dyrektor Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą: Praca on-line z uczniem jako jedna z form wspierania oświaty polskiej za granicą.
dr Joanna Wójtowicz - Dyrektor Polonijnego Centrum Nauczycielskiego: Formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli poza granicami kraju
prof. Jan Mazur: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dla oświaty polskojęzycznej w Niemczech

 

Sesja  II

Prowadzenie: Halina Różyńska

Szkolnictwo polskojęzyczne w systemach oświatowych na przykładzie: Danii, Szwecji, Rosji i Wielkiej Brytanii

Roman Miedzianogóra - Dania
Tadeusz Adam Pilat - Szwecja
Teresa Konopielko – Rosja: Cztery głosy w jednej sprawie.


Sesja  III
 
Prowadzenie: Barbara Borys-Damięcka

Referaty programowe

prof. Jan Mazur: Rola oświaty polskojęzycznej w Niemczech na tle zadań edukacyjnych szkolnictwa polonijnego.
dr Maria Małaśnicka-Miedzianogóra: Między tożsamością a wielokulturowością. Glosa do polonijnej strategii oświatowej MEN.
prof.  Piotr Małoszewski: Stan realizacji zapisów Traktatowych w odniesieniu do oświaty polonijnej i polskojęzycznej w Niemczech.

 

Sesja  IV

Prowadzenie: dr Joanna Wójtowicz

Prezentacja organizacji oświatowych: obecna sytuacja, problemy i perspektywy – forum dyskusyjne

Chrześcijańskie Centrum - ks. dr R. Mroziuk
Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów - Liliana Barejko-Knops
Polska Macierz Szkolna - Józef Malinowski
Towarzystwo Szkolne „Oświata” - Małgorzata Staszak
Elterninitiative Pollinqua e.V - Barbara Piekniczka
Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Lubeka-95 - Tomasz Rozum
Stowarzyszenie „Krasnale“ - Ewa Zródlewska Banachowicz


Forum  dyskusyjne - . prowadzenie: prof. Piotr Małoszewski

Wieczór Chopinowski”  występ Krzysztofa Kolbergera oraz koncert w wykonaniu Roberta Skiery

 

niedziela 26.9.2010

godz. 9:00 Msza św.

Sesja  V

Prowadzenie:  prof. Piotr Małoszewski

Prezentacja wniosków i uchwał opracowanych przez komisję wnioskową Zjazdu

Dyskusja i głosowanie

Odczytanie i przyjęcie przez Zjazd uchwał

Zamknięcie III Zjazdu


 

 

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.