Zjazd I - Informacje ogólne

W dniach 22-24.04.2005 r.

w Domu Polskiej Misji Katolickiej CONCORDIA

w Herdorf - Dermbach w Nadrenii Palatynacie

odbył się

I Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech

Słowo jest jedną z Ojczyzn człowieka

 

Na I Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech z Polski przybyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS), Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie. Spotkanie przebiegało pod hasłem: "Słowo jest jedną z Ojczyzn człowieka". Patronat nad Zjazdem objął Senat RP, "Wspólnota Polska" oraz TV "Polonia". Po raz pierwszy w Zjeździe wzięli udział nauczyciele reprezentujący wszystkie formy organizacyjne nauczania języka polskiego w Niemczech oraz przedstawiciele z Francji i Danii.

Przybyła na Zjazd Konsul Generalny RP w Kolonii min. Elżbieta Sobótka podkreśliła, że po raz pierwszy w historii udało się zgromadzić nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych reprezentujących wszystkie polonijne organizacje oświatowe w RFN oraz wszelkie formy nauczania języka polskiego zarówno w niemieckim systemie edukacji, jak i poza tym systemem, tzn. nauczanie przy Polskich Misjach Katolickich, w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Berlinie i szkolnych punktach konsultacyjnych przy Konsulatach Generalnych RP w Hamburgu, Kolonii i Monachium, a także w innych organizacjach polonijnych.

Podczas otwarcia Zjazdu ksiądz prałat dr Ryszard Mroziuk, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech mówił o znaczeniu nauczania języka polskiego dla pielęgnowania tradycji narodowych oraz krzewienia wartości narodowych i religijnych wśród kolejnych pokoleń Polaków w Niemczech. Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę otwartości Polonii na kulturę kraju zamieszkania.

Podczas obrad skoncentrowano się na problematyce oświaty i kultury polonijnej poświęcając wiele uwagi tematom dotyczącym miejsca i znaczenia języka polskiego w zintegrowanej Europie oraz jego wykorzystania w różnych formach działalności kulturalnej, a także w nauczaniu historii, geografii i religii. W referatach programowych przedstawiono uwarunkowania polityczno-traktatowe dla nauczania języka polskiego oraz pomoc państwa polskiego. Poruszono sprawę zachowania tożsamości narodowej oraz konieczność pielęgnowania tradycji i krzewienia wartości narodowych i religijnych wśród kolejnych pokoleń Polaków w Niemczech. W toku dyskusji omówiono główne problemy związane z organizacją, finansowaniem i dydaktyką języka polskiego w Niemczech. Wymieniano doświadczenia, przedstawiono nowe rozwiązania organizacyjne, w tym kształcenie językowe poprzez teatr. Dwa odrębne zespoły zajmowały się określeniem podstawowych przesłanek dla wypracowania wspólnej koncepcji oświaty polonijnej w RFN oraz projektu promującego język polski w warunkach Unii Europejskiej.

Na zakończenie zjazdu dyskutowano o wspólnej koncepcji oświaty polonijnej w Niemczech oraz dokonano uchwalenia wspólnych wniosków i rezolucji. Sobotnio-niedzielne sympozjum przebiegało w przyjaznej, budującej atmosferze i było okazją do bliższego poznania się oraz wymiany poglądów i doświadczeń, a także zdobycia informacji, o które szczególnie na obczyźnie trzeba czasami długo zabiegać.

Po zamknięciu Zjazdu Dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie - Jan Englert - rozmawiał z nauczycielkami o sztuce komunikowania się i nauczania przy pomocy słowa oraz o roli teatru, także szkolnego, dla ćwiczenie wyobraźni młodzieży szkolne

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.